POLITYKA PRYWATNOŚCI

data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018r.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji procesu świadczenia usług handlingowych oraz obsługi naziemnej, w tym przetwarzanych w Serwisie internetowym jest WRO – LOT Usługi lotniskowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021835, NIP: 896-10-00-519, REGON: 930484073 (dalej jako „ Spółka WRO – LOT”).

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres: iod@wrolot.com.pl

 

KIEDY I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Spółka WRO – LOT  przetwarza dane osobowe podczas świadczenia usług w zakresie obsługi handlingowej samolotów, obsługi pasażerskiej oraz bagażowej, jak również obsługa klientów w zakresie General Aviation.

 • Obsługa pasażerska

W zakres obsługi pasażerskiej oferujemy: obsługę pasażerów przylatujących, odprawę biletowo-bagażową, obsługę pasażerów w hali odlotów. Podczas obsługi pasażerów w tym zakresie przetwarzamy dane osobowe pasażerów znajdujące się w systemach linii lotniczych, na listach pasażerskich oraz biletach, dane tj. imię i nazwisko, data urodzenia, numer paszportu bądź dowodu osobistego, wizerunek, narodowość.

Obsługa pasażerów wymagających specjalnej opieki (osób niepełnosprawnych oraz niepełnoletnich). Dokładamy wszelkich starań, by zagwarantować osobom niepełnosprawnym bezproblemowe podróżowanie w tym celu możemy zbierać i przetwarzać informacje dotyczące stanu zdrowia pasażera, gdy konieczne jest świadczenie usług w postaci np. asysty dla osoby niepełnosprawnej. Takie dane będziemy zbierać wyłącznie za zgodą pasażera.

Zapewniamy również bezpieczny  transport osób niepełnoletnich w tym celu przetwarzamy dane tj. imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, numer telefonu do osoby zdającej oraz odbierającej dziecko.

Obsługa pasażerów w czasie nieregularności. W sytuacji opóźnionego bądź odwołanego lotu w celu realizacji świadczeń wynikających z praw pasażerskich, przetwarzamy takie dane osobowe jak imię i nazwisko pasażera.

 • Obsługa bagażowa

Obsługa zakłóconego bagażu. W sytuacji zagubienia bądź zniszczenia bagażu w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia reklamacji pobieramy dane osobowe takie jak: imię i nazwisko pasażera, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu pasażera.

Pobieranie opłat za nadbagaż. W celu pobrania opłaty za nadbagaż, przetwarzamy dane osobowe pasażera tj. imię i nazwisko oraz numer karty płatniczej.

 • Obsługa klientów w zakresie General Aviation.

W celu skorzystania z profesjonalnej i kompleksowej obsługi naziemnej dla samolotów z sektora General Aviation, w formularzu zamówienia w naszym Serwisie, zainteresowane podmioty podają następujące dane osobowe: ID, nazwę firmy/organizacji, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail, SITA, numer fax. Przekazane dane przetwarzamy zgodnie z umową wyłącznie w celu wykonania usługi.

Ponadto przetwarzamy dane klientów w zakresie prowadzonej księgowości, wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi.

Dodatkowo, przed wydaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych możemy również zbierać dane o szczególnym charakterze, w tym w szczególności informacje z rejestrów karnych.

 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu

Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy nam je udostępnisz w następujących sytuacjach:

– w zakładce pn. KARIERA znajdują się aktualne oferty pracy. Aplikując na wybraną ofertę pracy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przesłane do nas w liście motywacyjnym oraz w CV. Przesłane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów aktualniej rekrutacji bądź za wyraźną zgodą kandydata do 12 miesięcy.

– kontaktują się z nami telefonicznie bądź mailowo, wykorzystując dane kontaktowe w zakładce KONTAKT w Serwisie, przetwarzamy Twoje dane które nam przekażesz np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jedynie w celu odpowiedzi na pytania oraz ogólnego kontaktu.

Za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy również dane w sposób automatyczny:

– będąc użytkownikiem naszego Serwisu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Wymienione dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania z Serwisu, a także poprawie funkcjonalności Serwisu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika, gdyż używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików „cookies"

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy również tak zwanych "ciasteczek". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera witryny na dysk twardy. To automatycznie daje nam określone dane, takie jak Adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny i połączenie z Internetem.

Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwić nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszej strony internetowej. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

W żadnym przypadku zgromadzone przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez zgody użytkownika.

Oczywiście możesz również przeglądać naszą stronę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo można wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli wyłączyłeś korzystanie z plików cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej: OperaFirefox Internet ExplorerChromeSafari).

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe pasażerów oraz klientów w celu, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (na podstawie zgody), lit. b) (zawartej z nami umowy) oraz lit. c (ciążących na nas obowiązków prawnych) i lit. f RODO jako tzw. „prawnie uzasadniony interes” realizowany przez Spółkę WRO – LOT jako administratora, jakim jest weryfikacja czy wykonanie obowiązków ciążących na administratorze z tytułu świadczenia usług handlingowych oraz obsługi naziemnej zostało zrealizowane w prawidłowy sposób, a także art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie przetwarzania tzw. szczególnych kategorii danych, przy czym wskazana podstawa prawna zależy od rodzaju i celu przetwarzania danych osobowych.

 

CZY TWOJE DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ PROFILOWANIU?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile zapotrzebowania naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

KOMU  UDOSTĘPNIAMY  DANE  OSOBOWE?

Przekazane Spółce WRO – LOT dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

a)         Twojej wyraźnej zgody osoby;

b)         przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości).

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem naszej usługi. Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom odbiorców, tj.:

– osobom upoważnionym przez nas czyli naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą świadczącym dla nas serwis w zakresie IT oraz dostawcą systemu informatycznego;

– innym odbiorcom danych takim jak: przewoźnikom (firmom kurierskim), którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie w minimalnym zakresie.

 

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

 

JAK  DŁUGO  PRZECHOWUJEMY  DANE  OSOBOWE?

Dane osobowe zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ (EOG)?

Może się zdarzyć, że Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak chcemy Ciebie zapewnić, iż w takiej sytuacji gwarantujemy wysoki stopnień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

   

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

   

  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub               w których były przetwarzane;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych   w następujących przypadkach:

   

  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć   w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zobowiązujemy się do dbania o wszelkie udostępnione nam informacje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przestrzegamy również obowiązków oraz włączeń nakładanych na podmioty gromadzące dane osobowe.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu doskonaleniu zgodnie z rozwojem technologicznym.

Ponadto nasz Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas transmisji danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Sposoby identyfikacji bezpiecznego połączenia SSL obejmują następujące https (np .: https://www.wrolot.com.pl ) w pasku adresu przeglądarki i symbol kłódki w dolnej części przeglądarki.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona www.wrolot.com.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za usługi na stronach innych jednostek.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.